1964 Honda The Ninety Pushrod C200/CA200 87cc

View on eBay